Aktuálne oznamy

Archív noviniek
  • SPF oznamuje

    Slovenský pozemkový fond oznamuje verejnosti, že vzor žiadosti o prenájom pozemkov

    27. 02. 2015
  • Ponukové konanie

    SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8f ods. 7 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na predaj prebytočného hnuteľného majetku štátu

    03. 02. 2015