Aktuálne oznamy

Archív noviniek
 • Slovenský pozemkový fond vyhlasuje obchodno verejnú súťaž

  Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15  Bratislava v zastúpení ATTORNEYS GROUP s.r.o., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica – mandatár

  /ďalej len „vyhlasovateľ“/, v súlade s príslušnými ustanoveniami  zákona  č. 330/1991 Zb. v znení. neskorších predpisov

  a §§ 281 - 288 Obchodného zákonníka vyhlasuje 

  obchodnú verejnú súťaž

  na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPF

  27. 05. 2015
 • predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu k.ú. Topoľčany

  SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava ako správca majetku štátu (ďalej len „správca“) v zmysle ust. § 8aa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na predaj prebytočný nehnuteľný majetok štátu:

  06. 05. 2015